Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów zawartych w regulaminie.

Portal swiat-slow.pl jest społecznościowym serwisem internetowym, w ramach którego użytkownicy mogą dodawać linki ze zdjęciami do którego posiadają prawa (opis + zdjęcie). Warunkiem dodawania materiałów o których mowa wcześniej jest legalność samych materiałów, jak i ich źródeł.

Treści zamieszczane przez użytkowników w Portalu swiat-slow.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Dostęp do treści w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Właściciel (dalej: Administrator) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego Regulaminu, o czym użytkownik zostanie poinformowany.ZASADY DODAWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW W PORTALU

1. Każdy użytkownik może dodać dowolny materiał, pod warunkiem, że nie narusza w ten sposób prawa. Materiał powinien być dodatkowo oznaczony statusem: 18+, jeżeli zawiera elementy mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia materiału dodanego przez użytkownika, zwłaszcza, gdy użytkownik dodał materiał z naruszeniem prawa, albo gdy sam materiał narusza prawo lub dobre obyczaje.


2. Administrator nie ingeruje w treść dodawanych przez użytkowników materiałów oraz - w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo - nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do serwisu przez użytkowników. Użytkownik dodając jakiekolwiek materiały do serwisu oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych. W granicach dopuszczalnych przez prawo, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dodawane przez siebie materiały. Nie uwłacza to jednak jego prawom konsumenckim.


3. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez użytkownika danego materiału, użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz, w granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Jeżeli zdaniem użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu, znajdujący się na nim materiał narusza prawo, niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, użytkownik ten powinien zawiadomić o tym fakcie Administratora za pomocą linku ?Zgłoś nadużycie? umieszczonego na stronie zawierającej dany materiał. Zgłoszenia można też dokonać na maila ogólnego Administratora, jednak w pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia złożone za pomocą odpowiedniego linku. Zgłoszenie może dotyczyć tylko konkretnie wskazanego materiału, pod konkretnym (?głębokim?) adresem. Za nienależycie dokonane zgłoszenie będzie uznawane zgłoszenie bez wskazania konkretnej treści lub żądające usunięcia danej treści i wszystkich podobnych lub tych które będą dodane w przyszłości.


OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do: nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne, działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności, nie zamieszczanie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym, nie podejmowania działań i zamieszczania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu, nie dodawania podpisów, tytułów, opisów, treści itp. lub materiałów nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Administrator, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za: sposób korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz skutki korzystania z Serwisu, treść i formę zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników materiałów, niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach Portalu, udostępnianie danych użytkownika (w szczególności adresu IP) osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.


Administrator zastrzega sobie prawo do: okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników, natychmiastowego skasowania każdego materiału w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów. natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności.


Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.


ZMIANA REGULAMINU

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z uzasadnionych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż jakiekolwiek korzystanie z Serwisu jest zawsze równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnej wersji.